Agenda

z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Nieuws

Nieuwe tribune voor theaterzaal
31 dec. Oliebollenverkoop

Culturele activiteiten

Klik op de voorstelling voor meer info!

Reserveren

KLIK HIER om een ruimte te reserveren

Voor reserveren van kaarten voor voostellingen
stuur een mailtje naar cultuur@mfa-holwerd.nl
of haal de kaarten in de sportkantine van de MFA

24 jan. "It komt wer foar it ljocht!"

Datum: 
vrijdag, 24 januari, 2020 - 20:00 to 22:30
Klik HJIR foar de ONLINE kaartferkeap (fia MGTickets).
Kaarten bin ek te krijen yn 'e kantine fan 'e MFA.


Stichting Klaes Westra presentearret de foarstelling 
It komt wer foar 't ljocht!

Twa pakesizzers oertinke it wurk fan Klaes Westra en helje âlde ferskes en sketskes wer foar 't ljocht, mei ynbring fan eigen wurk en famylje-oantinkens.

Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler yn'e jierren '50 en '60 fan de foarige ieu. Mei syn Selskip Klaes Westra reizge hy de provînsje rûn mei syn konferinsjes en ferskes.

Eltsenien koe syn melangoalyske Plakje grûn en der waard dûnse op syn Djip yn'e Wâlden. Mar hy wie ek maatskippykritysk mei konferinsjes as Harke fan de fûgelwacht oer it ljipaaisykjen en De swalker dat feitelyk oer konsuminderje giet!No, hast 75 jier fierder, hawwe de pakesizzers fan Klaes Westra, Aeltje Walsma en Gea Verhaag, al dat moaie materiaal oan ferskes en konferenses fan 'e soulder helle. Sy hawwe in programma makke mei syn âlde sketskes en ferskes yn in strak regisseerd nij jaske, prachtich oanfolle mei nij wurk. 
Entree: 
€ 15,00

Website door

Ontwerp en realisatie door
Dries Dijkstra

Disclaimer

Contact
MFA “de Ynset”
De Morgenzon 7
9151 KM Holwerd
Tel. 0519 - 56 2424